Comprensió de la cerca selectiva per a la detecció d’objectes

Bloc

Comprensió de la cerca selectiva per a la detecció d’objectes

Una implementació amb PythonLa detecció d’objectes és una tècnica utilitzada en visió per computador que té com a objectiu localitzar i classificar objectes en imatges o vídeos. La idea principal és la de construir caixes delimitadores que envolten un objecte específic i que després apliquin un algorisme de classificació (al camp de la Visió per Computador pertanyerà a la família de CNN) a l’objecte delimitat, per tal de classificar-lo amb una sortida probabilística .

Com podeu veure, hi ha dos passos principals en una tasca de detecció d’objectes: construir les caixes delimitadores i classificar objectes dins d’elles. En aquest article, ens centrarem en el primer pas, veient un mètode molt popular per construir caixes i implementar-lo a Python.# deep-learning #python #algorithms #opencv # machine-learning

medium.com

Comprensió de la cerca selectiva per a la detecció d’objectes

Hi ha dos passos principals en una tasca de detecció d'objectes: construir les caixes delimitadores i classificar objectes dins d'elles. En aquest article, analitzarem un mètode molt popular per construir caixes i implementar-lo a Python. La detecció d’objectes és una tècnica utilitzada en visió per computador que té com a objectiu localitzar i classificar objectes en imatges o vídeos.