Sumes: WTMatter

Bloc

Sumes: WTMatter

Sumacions NumPy

La suma és l’addició d’una seqüència de qualsevol tipus d’element o nombres en què aquests elements i nombres són sumats o sumands. El resultat d’aquest sumari és la seva suma o total.

cistella de la compra db disseny

Hi ha una diferència entre la suma i la suma, ja que a més passa entre dos arguments o nombres mentre que la suma passa per n elements.

Agafarem un exemple tant dels casos d’addició com de suma, que ens ajudaran a comprendre d’una manera millor.

Veiem en aquests exemples i coneixem la diferència quan afegim els valors corresponents. Mentre que si resumim, ens donarà alguns dels valors presents a les dues matrius.

Suma sobre un eix

Quan volem sumar els valors segons la matriu, estan presents a l'ús de l'eix. En això, si el valor de l'eix s'indica com un, llavors NumPy sumarà els números de cada matriu.

Suma acumulativa

A la suma acumulativa, sumem els elements en una matriu però parcialment. El que significa que cada número del resultat serà la suma dels números anteriors. Això es pot fer amb l'ajut del cumsum() Funció.

#programació #python #numpy #numpy universal functions #ufuncs #function

vue-sfc-rollup

wtmatter.com

Sumes: WTMatter

Summations - NumPy uFuncs (Tutorial Python): es tracta d'un tutorial detallat de les funcions universals de NumPy Summations. Apreneu l’ús d’aquestes funcions amb ajuda d’exemples.