Tutorial de Python Tuples per a principiants

Bloc

Tutorial de Python Tuples per a principiants

Tutorial de Python Tuples per a principiants

Els valors d’una tupla se separen sintàcticament per ‘comes’. Tot i que no és necessari, és més habitual definir una tupla tancant la seqüència de valors entre parèntesis. Això ajuda a entendre les tuples Python més fàcilment.

Les tuples són immutables i, normalment, contenen una seqüència d’elements heterogenis als quals s’accedeix desempaquetant o indexant (o fins i tot per atribut en el cas de tuples amb nom). Les llistes són mutables i els seus elements solen ser homogenis i s’hi accedeix iterant per la llista.

Creació d’una tupla

A Python, les tuples es creen col·locant seqüència de valors separats per ‘coma’ amb o sense l’ús de parèntesis per agrupar la seqüència de dades. Les tuples poden contenir qualsevol nombre d’elements i de qualsevol tipus de dades (com ara cadenes, enters, llista, etc.). També es poden crear tuples amb un sol element, però és una mica complicat. Tenir un element entre parèntesis no és suficient, hi ha d’haver una ‘coma’ final per convertir-la en una tupla.

Nota - La creació de tuples Python sense l'ús de parèntesis es coneix com a empaquetament de tuples.

# Python program to demonstrate # Addition of elements in a Set # Creating an empty tuple Tuple1 = () print('Initial empty Tuple: ') print (Tuple1) # Creating a Tuple with # the use of Strings Tuple1 = ('Geeks', 'For') print(' Tuple with the use of String: ') print(Tuple1) # Creating a Tuple with # the use of list list1 = [1, 2, 4, 5, 6] print(' Tuple using List: ') print(tuple(list1)) # Creating a Tuple # with the use of loop Tuple1 = ('Geeks') n = 5 print(' Tuple with a loop') for i in range(int(n)): Tuple1 = (Tuple1,) print(Tuple1) # Creating a Tuple with the # use of built-in function Tuple1 = tuple('Geeks') print(' Tuple with the use of function: ') print(Tuple1) # Creating a Tuple with # Mixed Datatypes Tuple1 = (5, 'Welcome', 7, 'Geeks') print(' Tuple with Mixed Datatypes: ') print(Tuple1) # Creating a Tuple # with nested tuples Tuple1 = (0, 1, 2, 3) Tuple2 = ('python', 'geek') Tuple3 = (Tuple1, Tuple2) print(' Tuple with nested tuples: ') print(Tuple3) # Creating a Tuple # with repetition Tuple1 = ('Geeks',) * 3 print(' Tuple with repetition: ') print(Tuple1)

Sortida:

Initial empty Tuple: () Tuple with the use of String: ('Geeks', 'For') Tuple using List: (1, 2, 4, 5, 6) Tuple with a loop ('Geeks',) (('Geeks',),) ((('Geeks',),),) (((('Geeks',),),),) ((((('Geeks',),),),),) Tuple with the use of function: ('G', 'e', 'e', 'k', 's') Tuple with Mixed Datatypes: (5, 'Welcome', 7, 'Geeks') Tuple with nested tuples: ((0, 1, 2, 3), ('python', 'geek')) Tuple with repetition: ('Geeks', 'Geeks', 'Geeks')

Concatenació de tuples

La concatenació de tupla és el procés d’unió de dues o més tuples. La concatenació es fa mitjançant l’ús de l’operador ‘+’. La concatenació de tuples es fa sempre des del final de la tupla original. Altres operacions aritmètiques no s'apliquen a les tuples.
Nota- Només es poden combinar els mateixos tipus de dades amb la concatenació; es produeix un error si es combinen una llista i una tupla.

# Concatenaton of tuples Tuple1 = (0, 1, 2, 3) Tuple2 = ('Geeks', 'For', 'Geeks') Tuple3 = Tuple1 + Tuple2 # Printing first Tuple print('Tuple 1: ') print(Tuple1) # Printing Second Tuple print(' Tuple2: ') print(Tuple2) # Printing Final Tuple print(' Tuples after Concatenaton: ') print(Tuple3)

Sortida:

Tuple 1: (0, 1, 2, 3) Tuple2: ('Geeks', 'For', 'Geeks') Tuples after Concatenaton: (0, 1, 2, 3, 'Geeks', 'For', 'Geeks')

Làmines de tupla

El tallat d'una tupla es fa per obtenir un rang específic o una porció de subelements d'una tupla. El tallat també es pot fer a llistes i matrius. La indexació en una llista resulta a obtenir un sol element, mentre que Slicing permet obtenir un conjunt d'elements.
Nota- Els valors d’increment negatiu també es poden utilitzar per invertir la seqüència de tuples

# Slicing of a Tuple # Slicing of a Tuple # with Numbers Tuple1 = tuple('GEEKSFORGEEKS') # Removing First element print('Removal of First Element: ') print(Tuple1[1:]) # Reversing the Tuple print(' Tuple after sequence of Element is reversed: ') print(Tuple1[::-1]) # Printing elements of a Range print(' Printing elements between Range 4-9: ') print(Tuple1[4:9])

Sortida:

Removal of First Element: ('E', 'E', 'K', 'S', 'F', 'O', 'R', 'G', 'E', 'E', 'K', 'S') Tuple after sequence of Element is reversed: ('S', 'K', 'E', 'E', 'G', 'R', 'O', 'F', 'S', 'K', 'E', 'E', 'G') Printing elements between Range 4-9: ('S', 'F', 'O', 'R', 'G')

Supressió d’una tupla

Les tuples són immutables i, per tant, no permeten suprimir-ne una part. La tupla sencera s’elimina mitjançant l’ús del mètode del ().
Nota- La impressió de tupla després de la supressió resulta en un error.

# Deleting a Tuple Tuple1 = (0, 1, 2, 3, 4) del Tuple1 print(Tuple1) Traceback (most recent call last): File /home/efa50fd0709dec08434191f32275928a.py, line 7, in print(Tuple1) NameError: name ‘Tuple1’ is not defined

#python