Exemple de funció Python Numpy exp ()

Bloc

Exemple de funció Python Numpy exp ()

La funció Python NumPy exp () s'utilitza per trobar els valors exponencials de tots els elements presents a la matriu d'entrada. La funció exp () es defineix en una biblioteca numpy que es pot importar com a importació numpy com np, i podem crear matrius multidimensionals i obtenir altres estadístiques matemàtiques amb l'ajut de numpy, que és una biblioteca de Python.Python Numpy exp ()

Numpy.exp () és una funció matemàtica que ajuda l'usuari a calcular exponencialment tots els elements de la matriu d'entrada.

Sintaxi

numpy.exp(input array,output array( to store the results,optional),where,**kwargs)

#python #numpyappdividend.com

Exemple de funció Python Numpy exp ()

La funció Python NumPy exp () s'utilitza per trobar els valors exponencials de tots els elements presents a la matriu d'entrada. La funció exp () es defineix sota un numpy.