Python Dictionary Clear: Com eliminar l'element del diccionari

Bloc

Python Dictionary Clear: Com eliminar l'element del diccionari

Python dictionary clear () és una funció incorporada que elimina tots els elements del diccionari. No pren cap paràmetre. El mètode clear () no retorna cap valor. Si no coneixeu Python Dictionary, consulteu aquest article. Diccionari és la col·lecció que no està ordenada, es pot modificar i indexar. Mètode Python Dictionary clear ()

Mortal Kombat (descarregar pel·lícula 2021)

Diccionari Python Exemple clar

La sintaxi del mètode clear () és la següent.

dictionary.clear()

Vegem l'exemple.

## app.py appDict = { 'shopping': 'flipkart', 'transport': 'ola', 'banking': 'paytm', 'hotel': 'oyo rooms' } print(appDict) appDict.clear() print(appDict)

A l'exemple anterior, hem creat un diccionari Python i, a continuació, netejem tots els elements. Vegeu la sortida següent.

Diccionari Python Exemple clar | clear () Tutorial de mètodes

També podeu eliminar tots els elements del diccionari assignant un diccionari buit {}.

conjunt de dades de sèries temporals multivariants
## app.py appDict = { 'shopping': 'flipkart', 'transport': 'ola', 'banking': 'paytm', 'hotel': 'oyo rooms' } print(appDict) appDict = {} print(appDict)

Hem assignat el diccionari buit.

#python #python diccionari clar

appdividend.com

Python Dictionary Clear: Com eliminar l'element del diccionari

Python dictionary clear () és una funció incorporada que elimina tots els elements del diccionari. No pren cap paràmetre.