Passeu els accessoris a un component renderitzat per React Router v5

Bloc

Passeu els accessoris a un component renderitzat per React Router v5