Sobrecàrrega vs. Substitució en C #

Bloc

Sobrecàrrega vs. Substitució en C #

La sobrecàrrega i la substitució de mètodes són dues formes comunes de polimorfisme (la capacitat per a un mètode o classe de tenir diverses formes) a C ## que sovint es confonen a causa dels seus noms sonors similars. En aquest article, mostrem la diferència entre tots dos amb alguns exemples de codis pràctics.Sobrecàrrega

La sobrecàrrega és la possibilitat de tenir diversos mètodes dins de la mateixa classe amb el mateix nom, però amb paràmetres diferents. Cadascun d'aquests mètodes també té la seva pròpia implementació, el que significa que poden comportar-se de manera diferent en funció del que es transmeti.

react-dual-listbox

La sobrecàrrega es coneix com a polimorfisme de temps de compilació (o estàtic) perquè cadascun dels diferents mètodes de sobrecàrrega es resol quan es compila l’aplicació.crear tasca de planificador a partir d’excel

# c-sharp #dotnet # dotnet-core #oop # object-oriented-design # code-quality #backend

hackernoon.com

Sobrecàrrega vs. Substitució en C #

En aquest tutorial, mostrem la diferència entre tots dos amb alguns exemples de codis pràctics.