Java String indexOf () Exemple | Funció Java indexOf ()

Bloc

Java String indexOf () Exemple | Funció Java indexOf ()

La cadena Java indexOf () és un mètode incorporat que retorna l'índex del valor de caràcter o de la subcadena donada. Si no es troba, torna -1. El comptador d'índex comença des de zero. El mètode indexOf s’utilitza per obtenir el valor sencer d’un índex concret de l’objecte de tipus String, segons els criteris especificats als paràmetres del mètode IndexOf.

Java String indexOf ()

Un escenari comú pot ser quan un administrador del sistema vol trobar l’índex del caràcter ‘@’ de l’identificador de correu electrònic d’un client i després vol obtenir la subcadena restant. En aquesta situació, es pot utilitzar el mètode IndexOf.

#java #java indexof

appdividend.com

Java String indexOf () Exemple | Funció Java indexOf ()

La cadena Java indexOf () és un mètode incorporat que retorna l'índex del valor de caràcter o de la subcadena donada. Si no es troba, torna -1.