Com es passen arguments amb noms amb paràmetres a aws batch?

Bloc

Com es passen arguments amb noms amb paràmetres a aws batch?

Com es passen arguments amb noms amb paràmetres a aws batch?

Penseu en la definició del treball per lots de aws:

Ref::param1

Quin resultat cal trucar:

MyJobDefinition: Type: 'AWS::Batch::JobDefinition' Properties: Type: container Parameters: {} JobDefinitionName: 'my-job-name' ContainerProperties: Command: - 'java' - '-jar' - 'my-application-SNAPSHOT.jar' - '--param1' - 'Ref::param1' - '--param2' - 'Ref::param2' 

Com canvieu la definició de feina per fer-ho així (aviseu el signe d'igualtat):

java -jar my-application-SNAPSHOT.jar --param1 someValue1 --param2 someValue2 

Tingueu en compte que

java -jar my-application-SNAPSHOT.jar --param1=someValue1 --param2=someValue2 
no es tracta de params de plantilla de cloudformation, sinó de aws paràmetres de treball per lots .

#aws #docker