Com generar fitxers PDF a Node.js amb PDFKit

Bloc

Com generar fitxers PDF a Node.js amb PDFKit

Introducció

El format PDF és un dels formats de documents més habituals per transferir informació. En aplicacions web dinàmiques, és possible que hàgiu d'exportar dades a un document i el PDF sol ser una opció popular. En aquest article, analitzarem com generar fitxers PDF a NodeJS mitjançant el paquet NPM pdfkit.

PDFKit és una biblioteca de generació de PDF de JavaScript per a Node.js que proporciona una manera fàcil de crear documents PDF imprimibles de diverses pàgines.

Introducció a PDFKit

Creem un directori de projectes, cd i inicialitzeu el projecte Node amb la configuració predeterminada:

$ mkdir pdfkit-project $ cd pdfkit-project $ npm init -y

A continuació, anem install pdfkit:

$ npm install pdfkit

Per utilitzar el mòdul al projecte, l’importarem mitjançant require():

const PDFDocument = require('pdfkit');

#javascript #pdfkit #pdf #npm #nodejs

stackabuse.com

Com generar fitxers PDF a Node.js amb PDFKit

El format PDF és un dels formats de documents més habituals per transferir informació. En aplicacions web dinàmiques, és possible que hàgiu d'exportar dades a un document i el PDF sol ser una opció popular. En aquest article, analitzarem com generar fitxers PDF a NodeJS mitjançant el paquet NPM pdfkit. PDFKit és una biblioteca de generació de PDF de JavaScript per a Node.js que proporciona una manera senzilla de crear documents PDF imprimibles de diverses pàgines. Generació de fitxers PDF a Node.js amb PDFKit