Com declarar i inicialitzar una matriu a Java

Bloc

Com declarar i inicialitzar una matriu a Java

Introducció

En aquest tutorial, veurem com declarar i inicialitzar matrius a Java .

bep2 vs bep20 vs erc20

Declarem una matriu a Java tal com fem amb altres variables, proporcionant un tipus i un nom:

int[] myArray;

Per inicialitzar o instanciar una matriu tal com la declarem, és a dir, assignem valors com quan creem la matriu, podem utilitzar la sintaxi abreujada següent:

int[] myArray = {13, 14, 15};

O bé, podeu generar un flux de valors i assignar-lo de nou a la matriu:

int[] intArray = IntStream.range(1, 11).toArray(); int[] intArray = IntStream.rangeClosed(1, 10).toArray(); int[] intArray = IntStream.of(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).toArray();

Per entendre com funciona això, llegiu més informació per conèixer els detalls de la declaració i la instanciació de matriu.

python extreu fotogrames de vídeo

#java #com declarar i inicialitzar un array a java #array a java #assign #declare #declare i inicialitzar un array a java

stackabuse.com

Com declarar i inicialitzar una matriu a Java

En aquest article, analitzarem com declarar i inicialitzar una matriu a Java, amb exemples i pràctiques recomanades. Cobrirem la declaració i inicialització de matriu tradicionals, així com IntStreams. Proveu-ho i experimenteu-lo bé en aquest article.