Com convertir la data i hora a la cadena a Python

Bloc

Com convertir la data i hora a la cadena a Python

Python strftime () és una funció de mòdul de datetime incorporada que converteix datetime en cadena. El mètode strftime () retorna la cadena que representa la data i l'hora mitjançant la data, l'hora o l'objecte datetime. Per convertir la data i hora en primer lloc, cal importar un mòdul de data i hora al programa python i, a continuació, podem utilitzar el mètode ** strftime () **.Python: Com convertir la data-hora a una cadena

La classe datetime de Python proporciona una funció membre anomenada strftime () per crear una representació de cadena de dades a l’objecte. El datetime El mòdul proporciona les classes per manipular dates i hores.

Tot i que s'admet l'aritmètica de data i hora, la implementació se centra en l'extracció eficient d'atributs per al format i la manipulació de la sortida.#python #python strftime

appdividend.com

Com convertir la data i hora a la cadena a Python

Python strftime () és una funció incorporada que converteix la data i hora en cadena. El mètode strftime () retorna una cadena que representa l'objecte datetime.