Format de cadenes a Java

Bloc

Format de cadenes a Java

Hi ha diverses maneres de formatar les cadenes a Java. Alguns d’ells són de la vella escola i manllevats directament de clàssics antics (com ara printf de C), mentre que d’altres es dediquen més a l’esperit de la programació orientada a objectes, com la classe MessageFormat.

En aquest article, analitzarem diversos d’aquests enfocaments. Mostrarem alguns detalls sobre com es pot utilitzar cadascuna de les tècniques i en quines circumstàncies. Utilitzant aquest coneixement, sabreu com abordar el format de les cadenes i quines de les tècniques cal utilitzar.

rascat de web de pitó de seleni

#java

límit de dipòsit directe de l’aplicació en efectiu

stackabuse.com

Format de cadenes a Java

Hi ha diverses maneres de formatar les cadenes a Java. Alguns d’ells són de la vella escola i manllevats directament de clàssics antics (com ara printf de C), mentre que d’altres es dediquen més a l’esperit de la programació orientada a objectes, com la classe MessageFormat.