Ajax i XHR amb JS senzill

Bloc

Ajax i XHR amb JS senzill

Ajax significa Asynchronous Javascript i XML. Ajax és una tècnica de programació que ens permet crear aplicacions web dinàmiques, complexes i asíncrones.

l'aplicació de caixa em va bloquejar

XHR és l'objecte XMLHttpRequest que interactua amb el servidor. La tècnica Ajax en poques paraules aprofita la sol·licitud XHR per enviar i rebre dades del servidor web.

https://www.loginradius.com/engineering/blog/ajax-and-xhr-using-plain-javascript/

#ajax #xhr #javascript

www.loginradius.com

Ajax i XHR amb JS senzill

Apreneu el concepte d'AJAX i XHR en JavaScript, els avantatges d'AJAX i la facilitat d'implementar AJAX a la nostra aplicació web.