Exemple de classe abstracta en C ++ | Tutorial de classe abstracta de C ++

Bloc

Exemple de classe abstracta en C ++ | Tutorial de classe abstracta de C ++

La classe abstracta C ++ és conceptualment una classe que no es pot crear una instància i s’hauria d’implementar com una classe que tingui una o més funcions virtuals (abstractes) pures. Una funció virtual pura és aquella que ha de ser anul·lada per qualsevol classe concreta (és a dir, no abstracta) derivada.Abans d’entendre la classe abstracta en C ++, és essencial conèixer els conceptes de funcions virtuals, ja que és una part integral de l’aprenentatge del concepte de classes abstractes en C ++.

No podem crear la instància d’una classe abstracta. Podem crear punter i referència de punts de classe abstracta base a la instància de la classe infantil.Classe de Resum en C ++

Una classe és l’abstracte si té almenys una funció virtual pura. Una funció virtual pura en C ++ es pot afirmar com la funció que només es declara a la classe base i es defineix a les classes derivades. En paraules més senzilles, es pot afirmar com a funcions que només es declaren i no s’implementa a la classe base. Aquestes funcions es coneixen com a funcions virtuals.

# c ++ # c ++ classe abstractaappdividend.com

Exemple de classe abstracta en C ++ | Tutorial de classe abstracta de C ++

La classe abstracta C ++ és conceptualment una classe que no es pot crear una instància i s’hauria d’implementar com una classe que tingui una o més funcions virtuals pures.